ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date
नेपालगञ्ज उप महानगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ 01/12/2018 - 15:54
नेपालगञ्ज उपमहानगरपाालिकाको विनियोजन ऐन, २०७४ 01/12/2018 - 15:53
आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ 01/12/2018 - 15:52
नेपालगंज उप–महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७४ 01/12/2018 - 15:51
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४ 01/12/2018 - 15:50
निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि), २०७४ 01/12/2018 - 15:49
एफ.एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७४ 01/12/2018 - 15:46
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका नगरकार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ 01/12/2018 - 15:45
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि,२०७४ 01/12/2018 - 15:44
नेपालगञ्ज नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ 01/12/2018 - 15:42

Pages