FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

आ ब २०७३।२०७४ मा केन्द्रीयस्तरबाट सञ्चालन गरिने प्रस्तावित कार्यकम

आ ब २०७३।०७४ मा जिल्ला विकास समिति मार्फत् सञ्चालन गरिने प्रस्तावित कार्यकम

आगामी आ.व.२०७३-०७४ को वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमको विवरण

लक्षित समूहको लागि आ.व. २०७३।०७४ को वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमको विवरण

आ.व. २०७३∕०७४ को न.पा.अनुदान र बाँडफाँडको विवरण

आ.व.०७३-०७४ मा संचालन हुने कार्यक्रमहरुको विवरण

२३ औ नगर परिषदको निर्णय सार्वजनिक कार्यक्रम |

२३ औ नगर परिषदको निर्णय सार्वजनिक १५ माघ २०७१ मा सम्पन्न  भयो |