आ.व ०७२/७३ को सामाजिक परिक्षण कार्यक्रमको प्रतिबेदन