निर्माणकर्मी तथा डकर्मीहरुका लागि भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण सम्बन्धि १ दिने पुनरताजगी कार्यक्रम