नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका नगरकार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका नगरकार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४