नेपालगन्ज उप-महा नगरपालिकाको सामाजिक परिचालकहरुलाई सूचना,संचार तथा प्रविधि सम्बन्धी आधारभूत तालिम