सूचना तथा समाचार

आ.व २०७३/७४ का लागि स्वीकृत लक्षित समूह विकास कार्यक्रमलाई तोकिएको कार्यक्षेत्रगत शर्त(TOR)

कार्यक्रम अधिकृत(LGCDP Focal Person) पदको लिखित परिक्षा स्थागित गरिएको सम्बन्धमा

नेपालगंज उप-महानगरपालिकाले ८ वटा नगरपालिकाका कर्मचारीहरुलाई अग्नि नियन्त्रकका लागि आधारभूत अग्नि नियन्त्रण तथा उद्धार तालिम सम्पन्न गर्यो |

प्रस्तवा स्वीकृत सम्बन्धी आशयको अत्यन्त जरुरी सूचना

कार्यक्रम अधिकृत पदको लागि पाठयक्रम

चालू आ.व.२०७२/७३ का लागि स्वीकृत लक्षित समुह विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन अन्तर्गत साझेदार संस्था छनौटको लागि कार्यक्षेत्रगत शर्त(TOR)

लक्षित वर्ग सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन लागि गैरसरकारी संस्थाहरुलाई प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सूचना

लोकसेवा आयोगद्वारा लिइने खरिदार पदको तयारी क्क्षा संचालन सम्बन्धी सुचना

कार्यक्रम अधिकृत पदको लागि पाठयक्रम

वडा भेला

वडा भेला सम्बन्धि सुचना

Pages