FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

प्राविधिक प्रस्ताव छनौटको आशय पत्र (Commercial building North Side) !!

प्राविधिक प्रस्ताव छनौटको आशय पत्र (Commercial building North Side) !!

आशय पत्र सम्बन्धी सूचना(construction of public toilet, road and drainage) !!!!

आशय पत्र सम्बन्धी सूचना(construction of public toilet, road and drainage) !!

आशय पत्र सम्बन्धी सूचना(procurement of fire fighter and roller) !!

आशय पत्र सम्बन्धी सूचना(procurement of fire fighter and roller) !!

बोलपत्र आव्हान को सूचना(योग हल, महिला कलेज, उप-मनपा सौन्दर्यकरण) !!

बोलपत्र आव्हान को सूचना(योग हल, महिला कलेज, उप-मनपा सौन्दर्यकरण) !!

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान को सूचना !!

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान को सूचना !!

सिलबन्दी दरभाउपत्र/बोलपत्र आव्हान को सूचना !!

सिलबन्दी दरभाउपत्र/बोलपत्र आव्हान को सूचना !!

आशय पत्र सम्बन्धी सूचना !!!

आशय पत्र सम्बन्धी सूचना !!!

बोलपत्र आव्हानको सूचना !!

बोलपत्र आव्हानको सूचना !!

वडा न.४ स्थित चिल्डे«न पार्क सञ्चालन सम्वन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!

वडा न.४ स्थित चिल्डे«न पार्क सञ्चालन सम्वन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!

वडा न.१९ स्थित वसुदेवपुर फुटाहा ताल सञ्चालन सम्वन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!

वडा न.१९ स्थित वसुदेवपुर फुटाहा ताल सञ्चालन सम्वन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!