सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

काठ दाउरा लिलाम बिक्रिको सूचना !!

काठ दाउरा लिलाम बिक्रिको सूचना !!

पार्किंग शुल्क संकलन ठेक्का सम्बन्धी सूचना !!

पार्किंग शुल्क संकलन ठेक्का सम्बन्धी सूचना

ग्लो साइन बोर्ड ठेक्का लगाउने बारेको सूचना !

ग्लो साइन बोर्ड ठेक्का लगाउने बारेको सूचना !

बोलपत्र/दरभावपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना !

बोलपत्र/दरभावपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना !

गोलिया काठ/ दाउरा बोलपत्र द्वारा लिलाम बिक्री सम्बन्धि सूचना !

गोलिया काठ/ दाउरा बोलपत्र द्वारा लिलाम बिक्री सम्बन्धि सूचना

ट्रयाक्टर आपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !

ट्रयाक्टर आपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मिति २०७४/११/४)

लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना

आशय पत्र सम्बन्धी सूचना !!

आशय पत्र सम्बन्धी सूचना

बोलपत्र/दरभावपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना !!

बोलपत्र/दरभावपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

बृहत/एकीकृत शहरी विकास योजना को TOR को नमूना

Pages