FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मिति २०७६-०९-०६) !!

दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मिति २०७६-०९-०६) !!

दरभाउपत्र/ बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मिति २०७६-०९-०४) !!

दरभाउपत्र/ बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मिति २०७६-०९-०४) !!

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ( प्रकाशित मिति २०७६/०८/०३ ) !!

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ( प्रकाशित मिति २०७६/०८/०३ ) !!

प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !! (सुरक्षित आप्रवासन परियोजना) !!

प्रस्ताव  स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !! (सुरक्षित आप्रवासन परियोजना) !!

बिज्ञापन करको ठेक्का सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित २०७६/०७/२२) !!

बिज्ञापन करको ठेक्का सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित २०७६/०७/२२) !!

सटर भाडामा दिने सम्बन्धी सूचना(प्रथम प्रकाशित २०७६/०७/२७) !!

सटर भाडामा दिने सम्बन्धी सूचना(प्रथम प्रकाशित २०७६/०७/२७) !!

आशय पत्र सम्बन्धी सूचना (main road sanitation work) !!

आशय पत्र सम्बन्धी सूचना (main road sanitation work) !!

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ( मुख्य सडक सरसफाई ) !!

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ( मुख्य सडक सरसफाई ) !!

बिज्ञापन करको ठेक्का सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र फारम !!

बिज्ञापन करको ठेक्का सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र फारम !!

बिज्ञापन करको ठेक्का सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना !!

बिज्ञापन करको ठेक्का सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना !!