FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

आधुनिक सक्सन टेंकर सन्चालन सम्बन्धी सूचना !!

आधुनिक सक्सन टेंकर सन्चालन सम्बन्धी सूचना !!

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ( ट्याब्लेट खरिद ) !!

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ( ट्याब्लेट खरिद ) !!

बसपार्क संचालन तथा व्यवस्थापन ठेक्का सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!

बसपार्क संचालन तथा व्यवस्थापन ठेक्का सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (सबै वडा कार्यालयमा cc camera जडान ) !!

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (सबै वडा कार्यालयमा cc camera जडान ) !!

प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना (बालश्रम न्यूनीकरण तथा संरक्षण कार्यक्रम) !!

प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना (बालश्रम न्यूनीकरण तथा संरक्षण कार्यक्रम) !!

बोलपत्र आव्हानको सूचना(योगा हल,उपमनपा सौन्दर्यकरण, महिला कलेज) !!

बोलपत्र आव्हानको सूचना(योगा हल,उपमनपा सौन्दर्यकरण, महिला कलेज) !!

प्राविधिक प्रस्ताव छनौटको आशय पत्र (Commercial building North Side) !!

प्राविधिक प्रस्ताव छनौटको आशय पत्र (Commercial building North Side) !!

आशय पत्र सम्बन्धी सूचना(construction of public toilet, road and drainage) !!!!

आशय पत्र सम्बन्धी सूचना(construction of public toilet, road and drainage) !!

आशय पत्र सम्बन्धी सूचना(procurement of fire fighter and roller) !!

आशय पत्र सम्बन्धी सूचना(procurement of fire fighter and roller) !!

बोलपत्र आव्हान को सूचना(योग हल, महिला कलेज, उप-मनपा सौन्दर्यकरण) !!

बोलपत्र आव्हान को सूचना(योग हल, महिला कलेज, उप-मनपा सौन्दर्यकरण) !!