सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

ग्लो साइन बोर्ड ठेक्का लगाउने बारेको सूचना !

ग्लो साइन बोर्ड ठेक्का लगाउने बारेको सूचना !

बोलपत्र/दरभावपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना !

बोलपत्र/दरभावपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना !

गोलिया काठ/ दाउरा बोलपत्र द्वारा लिलाम बिक्री सम्बन्धि सूचना !

गोलिया काठ/ दाउरा बोलपत्र द्वारा लिलाम बिक्री सम्बन्धि सूचना

ट्रयाक्टर आपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !

ट्रयाक्टर आपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मिति २०७४/११/४)

लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना

आशय पत्र सम्बन्धी सूचना !!

आशय पत्र सम्बन्धी सूचना

बोलपत्र/दरभावपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना !!

बोलपत्र/दरभावपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

बृहत/एकीकृत शहरी विकास योजना को TOR को नमूना

बृहत/एकीकृत शहरी विकास योजना सम्बन्धि छनौट भएका परामर्शदाताहरुले RFP पेश गर्ने सम्बन्धमा

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सुचना सम्बन्धि

Pages