बजेट तथा कार्यक्रम

नेपालगंज उप-महानगरपालिकाको मिति २०७३/०९/४ देखि २०७३/०९/१४ गते सम्मको निर्णय सम्बन्धी

नेपालगंज उप-महानगरपालिकाको आ.व २०७२/७३ को लक्षित वर्गको प्रगित समिक्षा

लक्षित वर्गको क्षमता विकास तर्फको वार्षिक प्रगति सारांश

आ.व २०७३-७४ का लागि वडाभेला बाट आएका योजनाहरु

गैर सरकारी संस्थाद्धारा आ.ब. २०७३-०७४ को प्रस्तावित कार्यक्रम तथा बजेट

आ.व. २०७०।०७१ मा सञ्चालन भई क्रमागत भएका योजनाहरु

आ ब २०७३।२०७४ मा केन्द्रीयस्तरबाट सञ्चालन गरिने प्रस्तावित कार्यकम

आ ब २०७३।०७४ मा जिल्ला विकास समिति मार्फत् सञ्चालन गरिने प्रस्तावित कार्यकम

आगामी आ.व.२०७३-०७४ को वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमको विवरण

लक्षित समूहको लागि आ.व. २०७३।०७४ को वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमको विवरण

Pages