FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

आ.व. २०७६-७७ नेपालगंज उप-महानगरपालिकाको निती तथा कार्यक्रम !!

आ.व. २०७६-७७ नेपालगंज उप-महानगरपालिकाको निती तथा कार्यक्रम !!

आ.व.२०७५/७६ को बार्षिक विकास योजना किताब !!

आ.व.२०७५/७६ को बार्षिक विकास योजना किताब !!

आ.व.२०७५/७६ बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम

आ.व.२०७५/७६ बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम

बजेट भाषण आ.व. २०७५-७६

बार्षिक बजेट आ.व. २०७५-७६

बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आ.व. २०७५-७६

बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम आ.व. २०७५-७६

नेपालगंज उप-महानगरपालिकाको मिति २०७३/०९/४ देखि २०७३/०९/१४ गते सम्मको निर्णय सम्बन्धी

नेपालगंज उप-महानगरपालिकाको आ.व २०७२/७३ को लक्षित वर्गको प्रगित समिक्षा

लक्षित वर्गको क्षमता विकास तर्फको वार्षिक प्रगति सारांश

आ.व २०७३-७४ का लागि वडाभेला बाट आएका योजनाहरु

गैर सरकारी संस्थाद्धारा आ.ब. २०७३-०७४ को प्रस्तावित कार्यक्रम तथा बजेट