आ.व ०७३-०७४ मा सरसफाई सेवा शुल्क मासिक दर रेट विवरण

टोल-फ्री नम्बर

                                                     नि-शुल्क सम्पर्कक लागी

                                                          १६६०-८१५२०५२