नेपालगन्ज उप-महा नगरपालिकाको आ.व ०७४/७५को कर,दस्तुर,शुल्क,दररेटको विवरण

टोल-फ्री नम्बर

                                                     नि-शुल्क सम्पर्कक लागी

                                                          १६६०-८१५२०५२