FAQs Complain Problems

आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को आय व्यय सार्वजनिक सम्बन्धमा ।

आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को आय व्यय सार्वजनिक सम्बन्धमा ।

 

आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा जम्मा आय अनुमान १ अरब ८५ करोड ४६ लाख ९० हजार ६ सय ६५ रुपैयाँ रहेकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा १ अरब ७५ करोड ४७ लाख १ हजार ३ सय ५९ रुपैयाँ (९४.६%) प्राप्त भएको ।

 

व्यय तर्फ कुल बजेट विनियोजन १ अरब ८५ करोड ४६ लाख ९० हजार ६ सय ६५ रुपैयाँ रहेकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा जम्मा खर्च १ अरब ४७ करोड २ लाख १५ हजार ६ सय १७ रुपैयाँ (७९.२७%) खर्च भएकोमा सो मध्ये चालु खर्च तर्फ ८३.४७%, पूँजीगत तर्फ ७०.१८% र वित्तिय तर्फ ९३% खर्च रहेको छ ।

(आय व्यय विवरण र वडाहरुको बजेट तथा खर्च देखिने खर्च केन्द्रगत विवरण संलग्न छ ।)

Show in Slider: