FAQs Complain Problems

आय व्यव विवरण

नेपालगंज उप महानगरपालिकाको आ.ब.२०७६।७७ को अन्तिम लेखा परिक्षण प्रतिवेदन ।।

नेपालगंज उप महानगरपालिकाको आ.ब.२०७६।७७ को अन्तिम लेखा परिक्षण प्रतिवेदन ।।

आय व्यय विवरण (आ.व.२०७७/७८, २०७७/४/१ - २०७८/३/३१) !!

आय व्यय विवरण (आ.व.२०७७/७८, २०७७/४/१ - २०७८/३/३१) !!

केन्द्रगत बजेट तथा खर्च (आ.व.२०७७/७८, २०७७/४/१ - २०७८/३/३१)

केन्द्रगत बजेट तथा खर्च (आ.व.२०७७/७८, २०७७/४/१ - २०७८/३/३१)

आ.व. २०७७/७८ को मिति २०७८।०२।३१ सम्मको आय तथा व्यय विवरण !!

आ.व. २०७७/७८ को मिति २०७८।०२।३१ सम्मको आय तथा व्यय विवरण !!

आ.व २०७७/७८ को २०७८।०२।२० सम्मको आय व्यय विवरण !!

आ.व २०७७/७८ को २०७८।०२।२० सम्मको आय व्यय विवरण !!

आ.व. २०७७/७८ को २०७७ श्रावण देखि चैत्र मसान्तको आय-व्याय विवरण !!

 आ.व. २०७७/७८ को २०७७ श्रावण देखि चैत्र मसान्तको आय-व्याय विवरण !!

आ.व. २०७७/७८ को बैशाख देखि फाल्गुन मसान्तको आय-व्याय विवरण !!

आ.व. २०७७/७८ को बैशाख देखि फाल्गुन मसान्तको आय-व्याय विवरण !!

आ.व. २०७७/७८ को पौष मसान्तको आय-व्याय विवरण !!

आ.व. २०७७/७८ को पौष मसान्तको आय-व्याय विवरण !!

आ.व. २०७७/७८ को श्रावण मसान्तको आय-व्याय विवरण !!

आ.व. २०७७/७८ को श्रावण मसान्तको आय-व्याय विवरण !!

आ.व. २०७७/७८ को भाद्र मसान्तको आय-व्याय विवरण !!

आ.व. २०७७/७८ को भाद्र मसान्तको आय-व्याय विवरण !!