FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

औषधी आपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!

औषधी आपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!

महेन्द्रपार्क सन्चालन सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!

महेन्द्रपार्क सन्चालन सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!

रानीतलाऊ बोटिंग बिहार सन्चालन सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!

रानीतलाऊ बोटिंग बिहार सन्चालन सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!

सटर भाडामा दिने सम्बन्धी सूचना (तेश्रो पटक) !!

कार्यालय सुरक्षा सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना !!

कार्यालय सुरक्षा सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना !!

नयाँ ब्यवसाय प्रवर्दन कार्यक्रम संचालन गर्न बिषय बिज्ञ परामर्शदाता, कम्पनी व गैर सरकारी संग संस्थाहरुलाई प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सूचना (दोश्रो पटक) !!

नयाँ ब्यवसाय प्रवर्दन कार्यक्रम संचालन गर्न बिषय बिज्ञ परामर्शदाता, कम्पनी व गैर सरकारी संग संस्थाहरुलाई प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सूचना (दोश्रो पटक) !!

सटर भाडामा दिने सम्बन्धी सूचना (दोश्रो पटक) !!

सटर भाडामा दिने सम्बन्धी सूचना (दोश्रो पटक) !!

रानीतलाऊ बोटिंग बिहार सन्चालन सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना(दोश्रो पटक) !!

रानीतलाऊ बोटिंग बिहार सन्चालन सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना(दोश्रो पटक) !!

महेन्द्रपार्क सन्चालन सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना(दोश्रो पटक) !!

महेन्द्रपार्क सन्चालन सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना(दोश्रो पटक) !!

रानीतलाऊ बोटिंग बिहार सन्चालन सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!

रानीतलाऊ बोटिंग बिहार सन्चालन सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!