FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

पत्रपत्रिका विग्यापन एंव सुचना प्रकाशन सम्बन्धी दररेट प्रस्ताव फारम (मिति २०७९-१२-७) सँग सम्बन्धीत !!

पत्रपत्रिका विग्यापन एंव सुचना प्रकाशन सम्बन्धी दररेट प्रस्ताव फारम (मिति २०७९-१२-७) सँग सम्बन्धीत !!

पत्रपत्रिका विग्यापन एंव सुचना प्रकाशन सम्बन्धी सिलबन्दी माग गरिएको सुचना !!

पत्रपत्रिका विग्यापन एंव सुचना प्रकाशन सम्बन्धी सिलबन्दी माग गरिएको सुचना !!

औषधी तथा सर्जिकल सामाग्री खरिद सम्बन्धी बोलपत्र अाहवानको सूचना !!

औषधी तथा सर्जिकल सामाग्री खरिद सम्बन्धी बोलपत्र अाहवानको सूचना !!

विज्ञापन करको ठेक्का सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना !!

विज्ञापन करको ठेक्का सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना !!

अाैषधी तथा सर्जिकल सामाग्री खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र अाव्हानको सुचना ||

अाैषधी तथा सर्जिकल सामाग्री खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र अाव्हानको सुचना ||

केन्द्रीय स्वास्थ्यजन्य फोहोर प्रसोधन केन्द्र संचालनका लागी आशयपत्र आव्हानको सूचना !!

केन्द्रीय स्वास्थ्यजन्य फोहोर प्रसोधन केन्द्र संचालनका लागी आशयपत्र आव्हानको सूचना !!

दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!

दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!

न्यानो झोला खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!

न्यानो झोला खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!

न्यानो झोला खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!

न्यानो झोला खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!

औषधी तथा सर्जिकल सामाग्री खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!

औषधी तथा सर्जिकल सामाग्री खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!