FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

प्रस्ताव स्वीकृत सम्बन्धी आशयको सूचना !!

प्रस्ताव स्वीकृत सम्बन्धी आशयको सूचना !!

तालिम संचालनका लागी तालिम प्रदायक संस्था/ कम्पनी व कन्सल्टेन्सीहरुलाई प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना(दोस्रो पटक) !!

तालिम संचालनका लागी तालिम प्रदायक संस्था/ कम्पनी व कन्सल्टेन्सीहरुलाई प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना(दोस्रो पटक) !!

तालिम संचालनका लागी तालिम प्रदायक संस्था/ कम्पनी व कन्सल्टेन्सीहरुलाई प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना !!

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम संचालनका लागी संघ संस्थाहरुलाई प्रस्ताव पेश गर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना !!

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम संचालनका लागी संघ संस्थाहरुलाई प्रस्ताव पेश गर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना !!

लिलाम बोलपत्र स्वीकृति सम्बन्धी सुचना !!

लिलााम बिक्रीको सिलबान्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी संसोधित सुचना !!

लिलााम बिक्रीको सिलबान्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी संसोधित सुचना !!

लिलााम बिक्री (पुरानो नगर भवन) को सिलबान्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी २१(एक्काईस) दिने सुचना !!

लिलााम बिक्री (पुरानो नगर भवन) को सिलबान्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी २१(एक्काईस) दिने सुचना !!

सूचना संसोधन सम्बन्धमा !!

सूचना संसोधन सम्बन्धमा !!

वडा नं. २० को तालहरुमा माछापालन कार्य भाडामा दिने सम्बन्धी सूचना !!

वडा नं. २० को तालहरुमा माछापालन कार्य भाडामा दिने सम्बन्धी सूचना !!

क्यान्टिन भाडामा दिने सम्बन्धी सूचना ||

क्यान्टिन भाडामा दिने सम्बन्धी सूचना ||