FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

साना परियोजना सहयोग कोष अन्तर्गत परियोजना प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना !! (परियोजना प्रस्ताव ढांचा यसैसाथ संग्लग्न)

वाटरपार्क सन्चालनको ठेक्का सम्बन्धी दरभाउपत्र फारम !!

वाटरपार्क सन्चालनको ठेक्का सम्बन्धी दरभाउपत्र फारम !!

वाटरपार्क सन्चालन सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!

वाटरपार्क सन्चालन सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!

दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मिति २०७७/०३/०३) !!

दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित मिति २०७७/०३/०३) !!

औषधी आपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (२०७७/०२/२९) !!

औषधी आपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (२०७७/०२/२९) !!

सार्वजनिक शौचालय, मोबाइल शौचालय, ट्रायाक्टर र आधुनिक सक्सन टेंकर सन्चालन सम्बन्धी दरभाउपत्र आवहान सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित २०७७/०२/२९) !!

सार्वजनिक शौचालय, मोबाइल शौचालय, ट्रायाक्टर र आधुनिक सक्सन टेंकर सन्चालन सम्बन्धी दरभाउपत्र आवहान सम्बन्धी सूचना (प्रकाशित २०७७/०२/२९) !!

उत्पादक व अधिकृत बिक्रेताद्वारा निर्धारित दरमा खरिद गर्ने कार्यको लागी मौजुदा सुची तयार गर्ने सम्बन्धी सूचना !!

उत्पादक व अधिकृत बिक्रेताद्वारा निर्धारित दरमा खरिद गर्ने कार्यको लागी मौजुदा सुची तयार गर्ने सम्बन्धी सूचना !!

खाद्दयान सामाग्रीको लागी दरभाउपत्र पेश गर्ने बारे सूचना !!

खाद्दयान सामाग्रीको लागी दरभाउपत्र पेश गर्ने बारे सूचना !!

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७७/०२/०२) !!

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७७/०२/०२) !!

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७७/०१/२९) !!