FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

लिलााम बिक्री (पुरानो नगर भवन) को सिलबान्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी २१(एक्काईस) दिने सुचना !!

लिलााम बिक्री (पुरानो नगर भवन) को सिलबान्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी २१(एक्काईस) दिने सुचना !!

सूचना संसोधन सम्बन्धमा !!

सूचना संसोधन सम्बन्धमा !!

वडा नं. २० को तालहरुमा माछापालन कार्य भाडामा दिने सम्बन्धी सूचना !!

वडा नं. २० को तालहरुमा माछापालन कार्य भाडामा दिने सम्बन्धी सूचना !!

क्यान्टिन भाडामा दिने सम्बन्धी सूचना ||

क्यान्टिन भाडामा दिने सम्बन्धी सूचना ||

सटर र सभाहल भाडामा दिने सम्बन्धी सूचना !!

सटर र सभाहल भाडामा दिने सम्बन्धी सूचना  !!

औषधी आपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (२०७८/०३/२३) !!

औषधी आपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (२०७८/०३/२३) !!

पाउदानी सहितको सिलाई मेशिन आपुर्ती सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!

पाउदानी सहितको सिलाई मेशिन आपुर्ती सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!

न्यानो झोला आपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!

न्यानो झोला आपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!

सिलबन्दी दरभाऊपत्र आव्हानको सूचना (न्यानो झोला) !!

सिलबन्दी दरभाऊपत्र आव्हानको सूचना (न्यानो झोला) !!

कान्तीताल सन्चालन सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना !!

कान्तीताल सन्चालन सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना !!