FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

केन्द्रीय स्वास्थ्यजन्य फोहोर प्रसोधन केन्द्र संचालनका लागी आशयपत्र आव्हानको सूचना !!

केन्द्रीय स्वास्थ्यजन्य फोहोर प्रसोधन केन्द्र संचालनका लागी आशयपत्र आव्हानको सूचना !!

दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!

दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!

न्यानो झोला खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!

न्यानो झोला खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!

न्यानो झोला खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!

न्यानो झोला खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!

औषधी तथा सर्जिकल सामाग्री खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!

औषधी तथा सर्जिकल सामाग्री खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!

Bidding document for the procurement of Creative Wall Painting Work sealed quotaion Nepalgunj SMC !!

Bidding document for the procurement of Creative Wall Painting Work sealed quotaion Nepalgunj SMC !!

सटर भाडामा दिने सम्बन्धी सूचना (वडा न. ४, सल्यानीबंगला) !!

सटर भाडामा दिने सम्बन्धी सूचना (वडा न. ४, सल्यानीबंगला) !!

सटर भाडामा दिने सम्बन्धी सूचना (बसपार्क) !!

सटर भाडामा दिने सम्बन्धी सूचना (बसपार्क) !!

कार्यालय संचालन तथा मसलन्द सामग्री आपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!

कार्यालय संचालन तथा मसलन्द सामग्री आपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !!

सटर भाडामा दिने सम्बन्धी सूचना (वडा नं. १०) !!

सटर भाडामा दिने सम्बन्धी सूचना (वडा नं. १०) !!