FAQs Complain Problems

ऐनहरु

आधारभूत तह (कक्षा ८) विद्यार्थी मुल्यांकन तथा नतिजा प्रकाशन कार्यविधि २०७८ !!

आधारभूत तह (कक्षा ८) विद्यार्थी मुल्यांकन तथा नतिजा प्रकाशन कार्यविधि २०७८ !!

शिक्षा एन २०७६, नेपालगंज उप-मनपा !!

शिक्षा एन २०७६, नेपालगंज उप-मनपा !!

भाग १ = ऐन, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट

भाग १ = ऐन, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट