FAQs Complain Problems

रोजगार संयोजकको पदपूर्ति र सेवा सुबिधा सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ (पाठ्यक्रम र दरखास्त फारम सहित) !!

रोजगार संयोजकको पदपूर्ति र सेवा सुबिधा सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ (पाठ्यक्रम र दरखास्त फारम सहित) !!

(पाठ्यक्रमका लागी यसै मापदण्डको परिच्छेद ३ को दफा ९)

(दरखास्तको लागी यसै मापदण्डको अनुसूची १ र २)