FAQs Complain Problems

नेपालगंज राजपत्र

नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिका घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ !!
नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिका उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा ब्यस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ !!
नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिका गै.स.स समन्वय सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ !!
नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानुन २०७४ !!
आर्थिक ऐन २०७९, नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिका !!
विपद पुर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७८ !!
नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिकाको कन्टिजेन्सी विपद राहत वितरण सम्बन्धी मापदण्ड २०७८ !!
नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिकाको कन्टिजेन्सी रकम खर्च सम्बन्धी निर्देशिका २०७६ !!
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका वडा कार्यालयहरुको लेखा निर्देशिका, २०७६ !!
नगर आमसञ्चार निती २०७८ !!

Pages