FAQs Complain Problems

नेपालगंज राजपत्र

नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिका गै.स.स समन्वय सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ !!
नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानुन २०७४ !!
आर्थिक ऐन २०७९, नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिका !!
विपद पुर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७८ !!
नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिकाको कन्टिजेन्सी विपद राहत वितरण सम्बन्धी मापदण्ड २०७८ !!
नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिकाको कन्टिजेन्सी रकम खर्च सम्बन्धी निर्देशिका २०७६ !!
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका वडा कार्यालयहरुको लेखा निर्देशिका, २०७६ !!
नगर आमसञ्चार निती २०७८ !!
टोलस्तरीय संस्थाहरुको गठन तथा संचालन कार्यविधि २०७८ !!
बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका २०७८ !!

Pages